شرکت نهاده های کشاورزی ايران کود، نخستين و تنها واحد توليدی در ايران است که در راستای احيا و افزايش ماده آلی خاک و نیاز کشاورزان، اقدام به تولید کودهای آلی غنی سازی شده نموده و محصولی بهداشتی با کيفيت مطلوب و با توجه به نیاز گیاهان زراعی، باغی و گلخانه ای در سطح استانداردهای بین المللی مطابق با EPA تولید نموده است و برای تاييد کيفيت، محصول نهايی اين شرکت از طريق روشهای فنی نظير تجزيه های فيزيکی، شيميايی و زيستی در قالب آزمايش های گلخانه ای و مزرعه ای، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاييد کيفيت و با ترکیبات مناسب برای گیاهان مختلف تولید و به بازار عرضه شده است.